Elverum Håndball

Elverum Håndball

Tuesday, 28 November 2017 22:05

Overganger og utlån

Klubben følger reglene i håndballforbundet. Oppdaterte bestemmelser som vi følger om dette finnes på forbundets hjemmeside:
 
 
Det er sportslig leder / sportslig avdeling som skal godkjenne overganger inn/ut av klubben.

Tuesday, 28 November 2017 22:03

Treningsavgift Elverum Håndball Yngres

 

Treningsavgift sesongen 2018-19.

Klubben har besluttet å holde avgiften på det samme som forrige sesong:-)

Beløpene under er for hele sesong. Dette beløpet deles opp i to fakturaer. En etter oppstart på høsten og den andre tidlig på vinteren. På vinterens faktura vil også medlemsavgiften faktureres. Medlemsavgiften utgjør 150,- for 2018, avgiften for 2019 fastsettes på årsmøte i Elverum Håndball i mars. Dette gjelder spillere, trenere, oppmenn og styre i Yngres.

J/G 6: 370,- 6 års lagene faktureres ikke før på vinteren slik at dere kan teste håndball gratis på høsten.

J/G 7: 840,-

J7G 8: 1.160,-

J/G 9: 1.260 ,-

J/G 10: 1.360,-

J/G 11: 1.980,-

J/G 12: 2.720,-

J/G 13/14: 3.500,-

J/G 15/16: 3.960,-

Flyers: 1.500,- (Ingen tilbud sesongen 2018-19)

Treningsavgifter sendes ut med underlag fra medlemsnett som oppmenn holder oppdatert.
Klubben gir fri treningsavgift til oppmenn/trenere/styre etter følgende fordeling: 0-9 spillere=2 gratis, 10-15 spillere=3 gratis, 16-20 spillere=4 gratis, 20-29 spillere=5 gratis, 30-39 spillere=6 gratis. Ved spesielle behov kan dette fravikes etter godkjenning i styret. Oppmenn gir administrasjonsleder beskjed om hvem som ikke skal ha avgift.

Hvis noen har problemer med å betale treningsavgiften, ikke nøl med å ta kontakt med styret eller administrasjonen. Ingen skal stå utenfor håndball fordi man sliter med å betale avgiften!

Ingen søskenmoderasjon.

Tuesday, 28 November 2017 22:01

Sportslig plan

Sesongen 2018-19: Sportslig Plan for EHY er under revidering sammen med sportslig plan for hele Elverum Håndball. Ny sportslig plan vil bli presentert så snart den er klar.

Den Sportslige Planen som står under er den som har vært gjeldende de siste sesongene. Hovedinnholdet gjelder, men det har vært en del endringer i løpet av årene så derfor er ikke alt som står her riktig. Hvis man har spørsmål rundt dette så ta kontakt med oss i klubben.

 

1. Innledning

Elverum Håndball Yngres presenterer nå en ny og oppdatert sportlig langtidsplan. EHY er en stor og viktig håndballklubb i regionen med ca 400 spillere i aktivitet hver sesong. Planen er laget for å systematisere den sportslige virksomheten over tid. EHY er en frivillig-organisasjon på den måten at klubben er drevet utelukkende av tillitsvalgte og foreldre/foresatte som er glad i håndball og ønsker å delta i barnas sportslige og sosiale hverdag. Klubben drives altså med basis i en aktiv foreldregruppe, og har kun 1 ansatt. Dette er en utfordring vi deler med de fleste klubber i landet, ikke minst når man med få ressurser prøver å gjennomføre et aktivitetsnivå og en kvalitet på arbeidet som nesten alltid ligger på maks nivå. Likevel er det nødvendig å hele tiden jobbe med langsiktighet, systematikk og profesjonalisering av arbeidet i klubben, også det sportslige. En sportslig langtidsplan er ment å være et bidrag til dette.

EHY har en særlig utfordring i det å være både breddeklubb og rekrutteringsbase for et eliteserielag på herresiden. Planen tar høyde for dette, samtidig som vi ønsker å bruke den kultur og kompetanse som ligger i klubben til å utvikle trenere og spillere slik at vi kan etablere et damelag på et høyere nivå.

Målgruppe for planen er primært spillere og ledere i klubben, men den bør også være nyttig for den store gruppen av foreldre som både har sine barn i håndballaktiviteter og som selv gjør en innsats for klubben. Planen skal være et rammeverk for den sportlige aktiviteten, ikke et direkte instrument for detaljstyring. Planen er delt opp i en generell del bestående av følgende elementer:

2. Verdier.
3. Målsettinger og fokusområder.
4. Å være aktiv i klubben; - trenere, lagledere og tillitsvalgte.
5.-10. Sportslige prinsipper om barneidrett, hospitering, turneringer med mer.

Planen evalueres fortløpende av sportslig utvalg.2. ELVERUM HÅNDBALL YNGRES - visjon/verdigrunnlag og holdninger

Vår visjon:

"Ekte idrettsglede i et mestringsorientert læringsmiljø!"

...der alle barn og unge har en positiv oppfatning av egen kropp og mestring.
...der alle barn og unge får utvikle sin allsidighet.
...der alle barn og unge blir sett og utviklet.
...der hele håndballmiljøet støtter opp under den samme filosofi.
...der langsiktighet og fellesskap preger utviklingsarbeidet.
Denne visjonen bygger på en anerkjennelse av det samfunnsansvar vi tar på vegne av våre barn og unge. Vi har over 400 flotte barn og unge som er med i Elverumshåndballen, og Elverum Håndball – Yngres avdeling er stolte over å stå for denne visjonen.

Ekte idrettsglede anerkjenner at vårt samfunnsansvar ikke utelukkende handler om hvor gode våre barn og unge skal bli innenfor håndballen. Vi ønsker primært at våre barn og unge skal være glad i idrettsutfoldelse og at de er komfortable med den kroppen og den fysikken de til enhver tid er i besittelse av. Yngres avdeling ønsker at våre barn og unge skal finne glede i miljøet, sammen med kamerater, trenere, oppmenn, frivillige, foreldre og familie. Dette blir en håndballfamilie av stort format, og som kan være med å gjøre vår klubb til en langsiktig utvikling for våre barn og unge. Yngres avdeling ønsker at våre barn og unge tidlig knyttes til dette håndballmiljøet og forblir i dette så lenge som mulig. Idrettsglede vises både på og utenfor banen, og er også uavhengig av resultatet på banen. Den ekte idrettsgleden kommer innenfra og hentes primært fra gleden av å lykkes i sin egen utvikling og sammen med andre. Barn leker mye og det er helt naturlig. Dette drar vi med oss inn i det organiserte treningsarbeidet og skaper en arena hvor de samtidig med leken tilføres økte ferdigheter, kompetanse og kunnskaper.

Det mestringsorienterte læringsmiljøet bygger på at vi gjennom bevegelse og sanseerfaring lar våre barn og unge få en positiv oppfatning av egen kropp og mestring. Et mestringsorientert læringsmiljø er samtidig mer krevende enn et resultatorientert miljø, da det krever at alle våre spillere blir sett, og vurdert ut i fra sitt eget standpunkt. Vi anerkjenner at barn og unge har en utvikling som er forskjellig fra individ til individ. Det er denne ulikheten som gjør Yngres avdeling til en spennende arena for utvikling av våre barn og unge. Å ville vinne er viktig, men ikke for enhver pris. Mestringsorientert læringsmiljø setter fokus på prestasjonen og ikke resultatet. Det er ikke det samme som at resultater ikke er av betydning, men dersom vi utelukkende skulle fokusere på resultatet, så vil vi til slutt oppleve at mange barn og unge faller fra når presset blir for stort. Vi ønsker ikke dette, og legger derfor en langsiktig tanke til grunn for vår visjon. Et viktig element i det mestringsorienterte læringsmiljøet vårt er leken.Vårt verdigrunnlag:

  • Mestring
  • Allsidighet
  • Lek
  • Idrettsglede
  • Fellesskap – Trygghet – Respekt

Mestring er med å bygger våre barn og unge. Dette gir de ikke bare de håndballfaglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger, men også sosiale ferdigheter som de uansett trenger senere i livet. Til forskjell fra det resultatorienterte miljøet, der alt primært måles og sammenlignes ift andres prestasjoner, er det mestringsorienterte læringsmiljøet særdeles krevende for alle som er involvert. Det er likevel denne mestringstroen som gir våre barn og unge den nødvendige tryggheten og motivasjonen til å utfordre seg selv og gi den størst tenkelige utvikling. Yngres avdeling jobber langsiktig og drar selvsagt veksler på det faktum at Elverum også har et elitelag for herrer. Det er også viktig at det skapes en arena og utvikling slik at våre unge jenter får et langsiktig mål. Dersom vi holder fast ved dette læringsmiljøet, og i tillegg jobber langsiktig, så er vi trygge på at også våre beste lag i fremtiden nyter godt av lokale spillere fra egen stall. Ved å gi konkrete arbeidsoppgaver setter vi fokus på læring, noe som lettere utløser mestringsfølelse. Det er også avgjørende at tilbakemeldingene til spillerne gis i en positiv tone.

• Mestring gir selvtillit!
• Et mestringsorientert læringsmiljø gjør at alle barn og unge blir sett.
• Utviklingen skjer basert på den enkeltes ferdigheter og nivå.
• Alle får mål og oppgaver tilpasset sitt utviklingsnivå.
• Vi kniper utøveren idet han eller hun gjør noe BRA!

Allsidighet bygger på en anerkjennelse av at våre barn og unge er født med en kropp som går i gjennom en formidabel utvikling etter som de blir eldre. Det er store individuelle forskjeller på våre barn og unge, og det skal det få lov til å være! Det er derimot avgjørende at de blir komfortable med sin egen kropp, det er den de skal ha livet ut. Yngres avdeling vektlegger derfor at vi i treningsarbeidet fokuserer på allsidighet. En slik tanke gjør at våre barn og unge får et konkurransefortrinn senere i livet, uavhengig av hvilken idrett de til slutt velger. En allsidig kropp kan brukes til det meste og gir våre barn og unge en unik valgmulighet.

• Barn og unge skal være komfortabel med sin egen kropp
• Utvikling av alle bærende ferdigheter gir resultater på lang sikt
• Barn og unge skal ha kroppen sin hele livet – allsidighet gir de valgmulighetene.

Lek er noe alle har i seg, og særlig våre yngste. Leken opptar en naturlig plass i deres hverdag og lek og moro følger hverandre. Yngres avdeling bygger på leken som avgjørende for at våre barn og unge skal trives, utvikle seg og ha det gøy. Lek skal innarbeides som en sentral del av det systematiske og organiserte treningsarbeidet, og målsettingen er at våre barn og unge gleder seg til trening og kamp. Lek kan samtidig effektivt være med på å kamuflere treningsmomenter som i utgangspunktet kan virke slitsomme eller vanskelige for våre barn og unge.

• Lek gjør trening gøy og vi leker med mening.
• Lekende læring! Barn og unge er naturlig lekne og vi utnytter dette i trenings- og utviklingsarbeidet.
• Barneidrett er ikke lik voksenidrett.

Idrettsglede henger nøye sammen med mestring, allsidighet og lek. Yngres avdeling ønsker at denne gleden skal komme fra en indre motivasjon og ikke utelukkende fra de resultater vi oppnår på banen. Ekte idrettsglede gjelder ikke bare på banen, men er like viktig også utenfor. Her har alle et stort ansvar med å bidra til at håndballfamilien står sammen med klubben. Yngres avdeling innser at dersom vi skal lykkes, så er vi helt avhengige av å spille på lag med foreldre og familie. Yngres avdeling ønsker at man ser på kampdagen som en viktig mestrings- og læringsarena for våre barn og unge. Barn og unge finner stor glede i å være sammen med og leke med andre barn og unge fra andre klubber. Dette er flott sosial trening og er med og forsterker det verdigrunnlag de tar med seg på banen i kamp. Gode prestasjoner skal verdsettes uansett klubbtilhørighet. Det er lov å applaudere gode prestasjoner. Yngres avdeling ønsker at våre lag og den idrettsgleden som vi utvikler skal være synlig når vi representerer klubben. Vi vil at alle skal se det sterke og gode miljøet i Elverum håndball. Det skal være lett for alle å bekjenne seg til dette og ta del i dette miljøet.

Fellesskap – Trygghet – Respekt - dette er alle ord som beskriver håndballmiljøet i Yngres avdeling. Dette er tidløse kjerneverdier som er med og bygger den lagfølelse og det mestringsmiljøet vi fortjener. Yngres avdeling har som grunnsyn at håndballen for barn og unge er for ALLE. Vi skal være inkluderende og verdsette de forskjeller som ligger i våre barn og unge. Miljøet vårt må oppfattes som trygt, ikke bare av våre barn og unge, men også av alle utenforstående. Foreldre og familie skal være trygge på at barna er i de beste hender under trening og kamp. Trenere og oppmenn, skal ikke bare fokusere på det som skjer på banen, men være voksne/foresatte for våre barn og unge fra de ankommer hallen og til de forlater den. Alle som har verv og oppgaver i Yngres avdeling skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner, som våre barn og unge kan søke til for å få den nødvendige trygghet. Basis for dette sterke miljøet er gjensidige respekt. Denne respekten ligger i respekt for det laget vi alle er en del av, respekten for de andre spillerne på laget og i klubben, respekt for dommeren samt respekt for det felles sett med verdiregler vi bygger på. Yngres avdelings søker å tilrettelegge for en åpen og inkluderende dialog og kommunikasjon med alle involverte og skal vise respekt for de ulike syn som fremkommer.

• Alle skal med!
• Alle voksenpersoner med verv og roller er sentrale i utviklingen av våre barn og unge.
• Alle foreldre og familie støtter opp under vår filosofi og føler trygghet for sine barn
• Læringsmiljøet skal føles trygt og være basert på gjensidig tillit mellom alle involverte.
• Treneren – kjenner og forstår alle sine barn og unge.
• Det er lov til å prøve og feile.
• Vi gleder oss til trening og kamp!Organisering

Elverum håndball – Yngres avdeling er basert på frivillighet og en god dugnadsånd. Vår visjon og vårt verdigrunnlag er basis i dette arbeidet. For å lykkes i dette, må vi organiseres oss slik at vi oppnår resultater på grunn av og ikke på tross av. Yngres avdeling står fritt organisert fra Elverum håndball som moderklubb. Yngres avdeling ønsker å tilrettelegge for at håndballhverdagen skal bli så oversiktlig og forutsigbar som det lar seg gjøre. Dette innebærer at vi må organisere oss slik at vi målrettet over tid skaper en institusjonshukommelse som gir oss den nødvendige systematikk og organisering som overhodet mulig.Styret


Styret i Yngres Avdeling skal selfølgelig styre. Dette innebærer at Styret legger til rette for den til enhver tid beste organisasjonen som understøtter våre felles mål. Styret skal ta stilling til, innhente informasjon og beslutte innenfor alle viktige spørsmål som angår Yngres avdeling. De beslutninger som Styret fatter skal danne et godt grunnlag for å lede organisasjonen, og ikke minst at det store antallet frivillige lett skal få informasjon eller komme til informasjon som er viktig for de ulike verv og roller. Styret utvikler og vedlikeholder Årshjulet som et sentralt arbeidsverktøy for oversikt og ikke minst tidsriktige beslutninger.Kommunikasjon


Det er avgjørende at den kunnskap og informasjon som til enhver tid er samlet i Yngres Avdeling kommer alle til livs. Informasjon skal komme til rett tid og i riktig mengde. Yngres avdeling har utviklet en ny WEB-løsning som har som hovedfokus å gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Over tid vil denne hjemmesiden være navet i all informasjonsflyt og være med å bekrefte vår institusjonshukommelse.Kompetanse og kunnskap


Yngres avdeling er avhengig både av den rene håndballfaglige kompetansen, i tillegg til støttende kompetanseområder som gjør vår organisasjon til en levende og utviklende organisasjon. Utviklingsarbeidet i Yngres avdeling kan deles i to fokusområder:

• 6- 11 år
• 12-16 år.

Det er utviklet Sportslig Plan for begge disse aldersgruppene, og disse planene fastsetter hvilke mål og satsningsområder som skal gjelde innenfor en tidshorisont (4 år). De sportslige planene er skrevet med basis i vår visjon og vårt verdigrunnlag. Yngres avdeling ønsker fortsatt å knytte til seg ressurspersoner som målrettet kan jobbe med spillerutviklingen innenfor disse alderstrinnene. Disse ressurspersonene er også avgjørende for den utviklingen vi er avhengig av også på trenersiden, og setter oss i stand til å drive en intern kompetanseutvikling på trenersiden.

Ressurser og rammer

Yngres Avdeling er basert på frivillighet, samt et fåtall ressurspersoner som lønnes innenfor virksomhetskritiske områder. De økonomiske rammer er prisgitt den frivillighet og dugnadsånd vi står for. Samtidig er det slik at den totale økonomien må formes og bygges opp for å støtte opp under vår visjon, vårt verdigrunnlag og våre målsettinger. En langsiktighet og kontinuitet skaper de beste forutsetninger for å lykkes med dette og vil på sikt skape en ennå sterkere organisasjon som kommer våre barn og unge til gode.


Holdninger

Spillere:

1. Respektere dommere, ledere og motstandere.
2. Respekt for lagkamerater.
3. Akseptere nederlag.
4. Styrke lagmoral og fellesskapet, gi støtte til de rundt deg i medgang og motgang.
5. Ha en akseptabel språkbruk.
6. Overholde de lover og regler som er satt for spillet.
7. Ikke drikke alkohol/ eller benytte andre rusmidler på reiser, overnattinger og/eller tilstelninger hvor man er sammen med laget.

Ledere

1. Være et forbilde for spillerne.
2. Ha en ryddig framferd overfor dommere og motstandere.
3. Sette grenser.
4. Akseptere at å gjøre feil er en del av læringen.
5. Være rettferdig, la alle få delta og skape en trygg base for spillerne.
6. Ha en akseptabel språkbruk.
7. Sette fair-play i fokus.
8. Samarbeide med foreldregruppen.
9. Ikke drikke alkohol på reiser, overnattinger og/eller tilstelninger hvor man er sammen med laget.

Foreldre

1. Ha respekt for ledere, dommere og motstandere ("Foreldrevett")
2. Støtte og oppmuntre laget.
3. Ta del i barnas aktiviteter
4. Reagere og hjelpe ledere ved eventuell dårlig oppførsel.
5. Respektere ledernes jobb med utøverne:
6. Ha en akseptabel språkbruk
7. Ta opp uenigheter med trener/støtteapparat på en anstendig måte, samt unngå å gjøre dette i spilleres nærvær.
8. Ikke drikke alkohol på reiser, overnattinger og/eller tilstelninger hvor man er sammen med laget.3. ELVERUM HÅNDBALL YNGRES - målsettinger

Vi vil:

1. ... at det skal være gøy å være med i EHY, enten du er spiller, trener, lagleder eller tillitsvalgt!

2. ... at alle medlemmene skal føle at de blir tatt vare på og at man bryr seg om dem!

3. ... skape engasjement i våre medlemmers familier og motivere foresatte til innsats for klubben!

4. ... stille lag i alle aldersklasser både på gutt- og jentesiden!

5. ... utvikle spillere slik at de kan søke utfordringer tilpasset den enkelte, også på høyere nivå i og utenfor egen klubb!

6. ... at EHY skal være en stor og ledende håndballklubb i regionen, med stor aktivitet og god sportslig kvalitet!

7. ... at EHY skal være naturlig og viktig rekrutteringskilde for seniorlagene i Elverum Håndball, samt nærliggende klubber høyere oppe i divisjonssystemet!

8. ... at trenerne på alle nivåer er best mulig utdannet og skolert for oppgavene i lagene!
Fokusområder 2010-2014

EHY skal prioritere følgende håndballfaglige områder i kommende periode:

1. Individuell teknikk: kast, grep, finter, skudd, allsidig koordinasjons-, styrke- og balansetrening.

2. Forsvarsarbeid: ulike formasjoner, "fighting spirit", taktiske valg og forsvar som start på angrep ("Forsvarsspill er også gøy!").

3. Målvakt: heve målvaktens status, bevisst trening for å få fram flere og bedre målvakter.

4. Fart og driv: kontringsspill.

5. Bevegelse: bevegelsesmønstre i angrep som gir laget mange valgfrie avslutningsmuligheter, trening av spilleforståelse og "blikk".

6. For de eldre lagene: spesifikk fysisk trening.

Klubben vil følge opp med ulike tilbud til trenerne/lagene med disse prioriteringene spesielt for øye. Alle disse tingene kan fremelskes og øves på i alle aldersgrupper, men hos de yngste blir det lekbasert og mer som holdninger fra trenere og ledere.4. Å være trener, leder og tillitsvalgt

Å være trener i EHY:

• Forberede og gjennomføre treninger med laget, alene eller sammen med en med trener, gjennom hele sesongen.
• Forholde seg til klubbens sportslige plan, med spesielt fokus på dens verdisyn.
• Være med og lede laget på kamper, hjemme og borte.
• Hjelpe ungene til å bli bedre håndballspillere, individuelt og sammen med andre.
• Samarbeide med oppmann/lagleder og foreldregruppe om å gjøre håndball til en god. opplevelse for spillerne
• Samarbeide med klubben om utvikling av laget og klubben.

Gjøremål trener:

1. Oppstart av trening høsten, tilbakemelding til sportslig utvalg.
2. Lage periodeplan, tilpasse til aldersnivå og typer spillere.
3. Tenke gjennom hvordan sørge for at alle spillere får noe igjen for treninger og kamper.
4. Forberede og gjennomføre treninger og kamper, skaffe vikar dersom det er nødvendig.
5. Opptelling / vurdering av spillere.
6. Ta kurs / utdanning.
7. Samarbeide med andre trenere.
8. Delta på oppstarts- og avslutningsmøter i klubben.
9. Tilbakemelding til klubben om antall lag for påmelding for neste sesong.

Å være lagleder i EHY:

• Være en (av to-tre) "tillitsvalgt" fra foreldregruppa, å engasjere hele foreldregruppa.
• Lede laget sammen med trener, på kamper og sosiale aktiviteter.
• Være administrativt ansvarlig for laget.
• Være foreldrenes kontaktpunkt, bl.a. gjennom foreldremøter.

Gjøremål lagleder:

1. Oppstart av lag, oppstart til sesong.
2. Lags lister, leveres klubben (grunnlag for fakturering).
3. Oversikt over kampprogram, også eventuelt deltagelse i cuper.
4. Lage kjørelister for foreldre til bortekamper og cuper.
5. Organisere cup deltagelse.
6. Vaktlister for foreldre til arrangement - fordeles fra arr. leder i klubben.
7. Organisere lagets egen økonomi, inntekter.
8. Organisere Lagets materiell (drakter, vester, medisinbag evt. annet).
9. Være kontaktpunkt for laget i klubben og mot andre klubber (for eksempel avtaler om omberamming av kamper, midtuke kamper med mer).
5. Sportslig utvalg

Sportslig utvalg har som oppgave å drive det sportslige arbeidet på klubbnivå etter denne planen. Leder av utvalget er Sportslig leder i Yngres avdeling, er valgt av årsmøtet og fungerer også som Nestleder i avdelingsstyret. Sportslig leder skal samarbeide med tilsvarende funksjoner i Dame- og Herreavdelingen. Sportslig utvalg består av et antall personer som bistår Sportslig leder i oppfølging av lag, trenere og spillere. Administrative oppgaver som f eks lags påmelding, søknad om- og fordeling av treningstid, anskaffelse og veiledning av trenere og kursing av trenere ligger også under Sportslig utvalg.
Samarbeidet med Dame- og Herre-avdelingen skal tilstrebe en "rød tråd" i treningsarbeidet gjennomgående i hele klubben.


6. Barneidrett

Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse reglene er samlet i en egen brosjyre utgitt av Norges Idrettsforbund. Elverum Håndballs trenere og lagledere skal være kjent med reglene, og Sportslig Utvalg skal følge opp at reglene følges.


7. Spilletid

6-11 år: Klubben forholder seg til barneidrettsbestemmelsene, noe som tilsier at spillerne skal ha tilnærmet lik spilletid.
12 år: Klubben forholder seg til barneidrettsbestemmelsene før jul. Etter jul forholder man seg i utgangspunktet til samme prinsippet, men spilletid kan her variere noe ut fra treningsoppmøte og innsats på trening og kamp.
13-16 år: Spilletiden er differensiert.


8. Treningsgrupper/ Mengde og Hospitering

Elverum Håndball vil tilstrebe å beholde rene årsklasser så lenge som mulig. Det betyr at vi ønsker å ha med alle spillere i årsklassen samlet i ett lag, uansett ferdighet og nivå. Det innebærer naturligvis en treningsmessig utfordring, hvor miksen av ulike ferdigheter i et lag stiller krav til en trening hvor alle føler seg ivaretatt.
Det er aktuelt, særlig for de eldre lagene, å lage treningsgrupper av to årsklasser, samtidig som de stiller to lag i seriespill. Det innebærer at lagene annethvert år trener enten med årsklassen over eller årsklassen under.
Treningsmengden vil kunne variere noe ut fra gruppens behov og muligheter, samt treningstid disponert av klubben. Samtidig vil mengden trening på sommeren kunne være noe mindre. Likevel vil utgangspunktet være:

6-9 år: 1 økt pr uke. (ca 1. oktober - 30. april).
10-11 år: 1-2 økter pr uke. (15. august – 1. juni).
12 år: 2-3 økter pr uke. (15. august – 1. juni).
13-14 år: 3-4 økter pr uke, (1. juni – 30. april).
15-16 år: 3-5 økter pr uke, (1. juni- 30. april).

For å kunne gi passende utfordringer for spesielt talentfulle spillere, fins en ordning med hospitering hos eldre lag. Hospitering betyr ikke at spillerne forlater sin spillergruppe; - de tilhører fortsatt sitt lag men gis treningsutfordringer oppover der det ikke kommer i veien for prestasjonssituasjoner på eget aldersnivå (Eks. Postenserien regionslag og lignende. Gode spillere skal få prestere på eget aldersnivå. Klubben starter med hospitering tidligst fra det året spilleren fyller 13 år, det vil si fra januar måned når spilleren tilhører 12 års lag i klubben.


9. Turneringer

En viktig del av livet som spiller i Elverum Håndball er å få delta på turneringer. Her utvikles sosialt fellesskap og sjansen til å møte gode lag fra andre steder. Ved å møte gode lag i turneringer får man kjenne på hvordan nivået ellers i landet (og utlandet!) er. Elverum Håndball ønsker at så mange som mulig av lagene deltar på flere turneringer gjennom året, og at lag som søker større utfordringer enn den hjemlige serien gir, skal delta på kvalitetsturnerninger (f. eks. Peter Wessel Cup og lignende). Elverum Håndball ønsker også at klubben kan reise samlet med mange lag til en stor turnering.

Klubben anbefaler lagene å reise på:

10-11 år: 1-2 turneringer pr sesong.
12 år: 2-3 turneringer pr sesong.
13-16 år: 3-5 turneringer pr sesong.


10. Regionale, Interregionale og Nasjonale tilbud

De regionale tilbudene omfatter Isbjørnserien (8-9), Aktivitetsserien (10-11) og Regionserien (12-16). Fra G/J 14 og oppover melder man seg på i to nivåer, A eller B. Hvis ikke særlige forhold skulle tilsi det, ønsker Elverum Håndball å ha med lag på A-nivå, selv om det innebærer noen flere tap.

Elverum Håndball skal hvert år delta på de nasjonale og interregionale tilbudene som finnes. Deltagelse i disse tilbudene gir verdifull læring, selv om man "risikerer" noen tap. For tiden gjelder disse tilbudene:

G/J 14 Østlandsserie. Vinner av regionserie får også delta i Nasjonalt Sluttspill.
G/J 16 Bringserien. Her er det kvalifisering.

I disse seriene vil man ta ut ett best mulig lag til hver runde ut fra de 2 årgangene som tilhører årsklassene. Disse seriene prioriteres foran annen aktivitet med eget årsklasse lag.

Tuesday, 28 November 2017 22:01

Foreldrevettregler

Vi i Elverum Håndball yngres avdeling ønsker å skape et trygt og godt idrettsmiljø, blant annet fokusert på sunne og gode holdninger. Som foreldre er det viktig å fremstå som gode eksempler på nettopp dette.
Foreldre med engasjement er en forusetning for å drive organisert barneidrett. Av og til skjer det at engasjementet blant foreldre går over streken og fører til uønsket oppførsel mot spillere, ledere og dommere.

Derfor har klubben valgt å ta i bruk noen regler som foreldre oppfordres til å følge:


1. Møt fram til kamp

- barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
- ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
- ikke gi kritikk

4. Respekter lagleders bruk av spillere
- ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
- ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
- ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball
- ikke du

 
Tuesday, 28 November 2017 21:59

Politiattest

Politiattester kreves av alle ansatte og frivillige (f.o.m. fylte 15 år) som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes personer under 18 år.

Ytterligere informasjon finnes på idrettsforbundet sine sider: Politiattest informasjon

Ansvarlig for oppfølging i EHY er administrasjonsleder Jonny Børresen. Klubben fører oversikt over hvem som har levert attest. Ved behov for innhenting av attest vil klubben gi den enkelte melding, normalt ved sesongstart. Rutiner er da som følger:

1: Bekreftelse på behov for attest innhenting fås fra administrasjonen. Bekreftelse

2: Søknaden fylles ut elektronisk av den som skal fremvise. Søknad politiattest 

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

3: Godkjent attest fremvises til administrasjonsleder som registrer at den er godkjent og fremvist.

Tuesday, 28 November 2017 21:57

Treningstips

 

Det finnes mange tips for trening på håndballforbundets side: treningstips

Klubben har mål om at alle trenere skal gjennomføre treningskurs og dette styres gjennom sportslig gruppe. Vi har og inngått en avtale med Bjarte Myrhol sin learnhandball og trenere får innføring i bruk av dette fra sportslig gruppe.

Tuesday, 28 November 2017 21:56

Vaktlister Elverum Håndball Yngres

Tuesday, 28 November 2017 21:56

Visjon og Verdigrunnlag


Vår visjon:


"Ekte idrettsglede i et mestringsorientert læringsmiljø!"

...der alle barn og unge har en positiv oppfatning av egen kropp og mestring.
...der alle barn og unge får utvikle sin allsidighet.
...der alle barn og unge blir sett og utviklet.
...der hele håndballmiljøet støtter opp under den samme filosofi.
...der langsiktighet og fellesskap preger utviklingsarbeidet.
Denne visjonen bygger på en anerkjennelse av det samfunnsansvar vi tar på vegne av våre barn og unge. Vi har over 400 flotte barn og unge som er med i Elverumshåndballen, og Elverum Håndball – Yngres avdeling er stolte over å stå for denne visjonen.

Ekte idrettsglede anerkjenner at vårt samfunnsansvar ikke utelukkende handler om hvor gode våre barn og unge skal bli innenfor håndballen. Vi ønsker primært at våre barn og unge skal være glad i idrettsutfoldelse og at de er komfortable med den kroppen og den fysikken de til enhver tid er i besittelse av. Yngres avdeling ønsker at våre barn og unge skal finne glede i miljøet, sammen med kamerater, trenere, oppmenn, frivillige, foreldre og familie. Dette blir en håndballfamilie av stort format, og som kan være med å gjøre vår klubb til en langsiktig utvikling for våre barn og unge. Yngres avdeling ønsker at våre barn og unge tidlig knyttes til dette håndballmiljøet og forblir i dette så lenge som mulig. Idrettsglede vises både på og utenfor banen, og er også uavhengig av resultatet på banen. Den ekte idrettsgleden kommer innenfra og hentes primært fra gleden av å lykkes i sin egen utvikling og sammen med andre. Barn leker mye og det er helt naturlig. Dette drar vi med oss inn i det organiserte treningsarbeidet og skaper en arena hvor de samtidig med leken tilføres økte ferdigheter, kompetanse og kunnskaper.

Det mestringsorienterte læringsmiljøet bygger på at vi gjennom bevegelse og sanseerfaring lar våre barn og unge få en positiv oppfatning av egen kropp og mestring. Et mestringsorientert læringsmiljø er samtidig mer krevende enn et resultatorientert miljø, da det krever at alle våre spillere blir sett, og vurdert ut i fra sitt eget standpunkt. Vi anerkjenner at barn og unge har en utvikling som er forskjellig fra individ til individ. Det er denne ulikheten som gjør Yngres avdeling til en spennende arena for utvikling av våre barn og unge. Å ville vinne er viktig, men ikke for enhver pris. Mestringsorientert læringsmiljø setter fokus på prestasjonen og ikke resultatet. Det er ikke det samme som at resultater ikke er av betydning, men dersom vi utelukkende skulle fokusere på resultatet, så vil vi til slutt oppleve at mange barn og unge faller fra når presset blir for stort. Vi ønsker ikke dette, og legger derfor en langsiktig tanke til grunn for vår visjon. Et viktig element i det mestringsorienterte læringsmiljøet vårt er leken.Vårt verdigrunnlag:

* Mestring

* Allsidighet

* Lek

* Idrettsglede

* Fellesskap – Trygghet – Respekt

Mestring er med å bygger våre barn og unge. Dette gir de ikke bare de håndballfaglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger, men også sosiale ferdigheter som de uansett trenger senere i livet. Til forskjell fra det resultatorienterte miljøet, der alt primært måles og sammenlignes ift andres prestasjoner, er det mestringsorienterte læringsmiljøet særdeles krevende for alle som er involvert. Det er likevel denne mestringstroen som gir våre barn og unge den nødvendige tryggheten og motivasjonen til å utfordre seg selv og gi den størst tenkelige utvikling. Yngres avdeling jobber langsiktig og drar selvsagt veksler på det faktum at Elverum også har et elitelag for herrer. Det er også viktig at det skapes en arena og utvikling slik at våre unge jenter får et langsiktig mål. Dersom vi holder fast ved dette læringsmiljøet, og i tillegg jobber langsiktig, så er vi trygge på at også våre beste lag i fremtiden nyter godt av lokale spillere fra egen stall. Ved å gi konkrete arbeidsoppgaver setter vi fokus på læring, noe som lettere utløser mestringsfølelse. Det er også avgjørende at tilbakemeldingene til spillerne gis i en positiv tone.

• Mestring gir selvtillit!
• Et mestringsorientert læringsmiljø gjør at alle barn og unge blir sett.
• Utviklingen skjer basert på den enkeltes ferdigheter og nivå.
• Alle får mål og oppgaver tilpasset sitt utviklingsnivå.
• Vi kniper utøveren idet han eller hun gjør noe BRA!

Allsidighet bygger på en anerkjennelse av at våre barn og unge er født med en kropp som går i gjennom en formidabel utvikling etter som de blir eldre. Det er store individuelle forskjeller på våre barn og unge, og det skal det få lov til å være! Det er derimot avgjørende at de blir komfortable med sin egen kropp, det er den de skal ha livet ut. Yngres avdeling vektlegger derfor at vi i treningsarbeidet fokuserer på allsidighet. En slik tanke gjør at våre barn og unge får et konkurransefortrinn senere i livet, uavhengig av hvilken idrett de til slutt velger. En allsidig kropp kan brukes til det meste og gir våre barn og unge en unik valgmulighet.

• Barn og unge skal være komfortabel med sin egen kropp
• Utvikling av alle bærende ferdigheter gir resultater på lang sikt
• Barn og unge skal ha kroppen sin hele livet – allsidighet gir de valgmulighetene.

Lek er noe alle har i seg, og særlig våre yngste. Leken opptar en naturlig plass i deres hverdag og lek og moro følger hverandre. Yngres avdeling bygger på leken som avgjørende for at våre barn og unge skal trives, utvikle seg og ha det gøy. Lek skal innarbeides som en sentral del av det systematiske og organiserte treningsarbeidet, og målsettingen er at våre barn og unge gleder seg til trening og kamp. Lek kan samtidig effektivt være med på å kamuflere treningsmomenter som i utgangspunktet kan virke slitsomme eller vanskelige for våre barn og unge.

• Lek gjør trening gøy og vi leker med mening.
• Lekende læring! Barn og unge er naturlig lekne og vi utnytter dette i trenings- og utviklingsarbeidet.
• Barneidrett er ikke lik voksenidrett.

Idrettsglede henger nøye sammen med mestring, allsidighet og lek. Yngres avdeling ønsker at denne gleden skal komme fra en indre motivasjon og ikke utelukkende fra de resultater vi oppnår på banen. Ekte idrettsglede gjelder ikke bare på banen, men er like viktig også utenfor. Her har alle et stort ansvar med å bidra til at håndballfamilien står sammen med klubben. Yngres avdeling innser at dersom vi skal lykkes, så er vi helt avhengige av å spille på lag med foreldre og familie. Yngres avdeling ønsker at man ser på kampdagen som en viktig mestrings- og læringsarena for våre barn og unge. Barn og unge finner stor glede i å være sammen med og leke med andre barn og unge fra andre klubber. Dette er flott sosial trening og er med og forsterker det verdigrunnlag de tar med seg på banen i kamp. Gode prestasjoner skal verdsettes uansett klubbtilhørighet. Det er lov å applaudere gode prestasjoner. Yngres avdeling ønsker at våre lag og den idrettsgleden som vi utvikler skal være synlig når vi representerer klubben. Vi vil at alle skal se det sterke og gode miljøet i Elverum håndball. Det skal være lett for alle å bekjenne seg til dette og ta del i dette miljøet.

Fellesskap – Trygghet – Respekt - dette er alle ord som beskriver håndballmiljøet i Yngres avdeling. Dette er tidløse kjerneverdier som er med og bygger den lagfølelse og det mestringsmiljøet vi fortjener. Yngres avdeling har som grunnsyn at håndballen for barn og unge er for ALLE. Vi skal være inkluderende og verdsette de forskjeller som ligger i våre barn og unge. Miljøet vårt må oppfattes som trygt, ikke bare av våre barn og unge, men også av alle utenforstående. Foreldre og familie skal være trygge på at barna er i de beste hender under trening og kamp. Trenere og oppmenn, skal ikke bare fokusere på det som skjer på banen, men være voksne/foresatte for våre barn og unge fra de ankommer hallen og til de forlater den. Alle som har verv og oppgaver i Yngres avdeling skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner, som våre barn og unge kan søke til for å få den nødvendige trygghet. Basis for dette sterke miljøet er gjensidige respekt. Denne respekten ligger i respekt for det laget vi alle er en del av, respekten for de andre spillerne på laget og i klubben, respekt for dommeren samt respekt for det felles sett med verdiregler vi bygger på. Yngres avdelings søker å tilrettelegge for en åpen og inkluderende dialog og kommunikasjon med alle involverte og skal vise respekt for de ulike syn som fremkommer.

• Alle skal med!
• Alle voksenpersoner med verv og roller er sentrale i utviklingen av våre barn og unge.
• Alle foreldre og familie støtter opp under vår filosofi og føler trygghet for sine barn
• Læringsmiljøet skal føles trygt og være basert på gjensidig tillit mellom alle involverte.
• Treneren – kjenner og forstår alle sine barn og unge.
• Det er lov til å prøve og feile.
• Vi gleder oss til trening og kamp!

Hva betyr så alt dette?

  • Alle med verv i Elverum Håndball Yngres må lese, forstå og utøve sin rolle i samråd med denne visjonen og det tilhørende verdigrunnlaget.
  • Styret legger en positiv innstilling til grunn ift at vi alle vil lykkes med å etterleve V & V.
  • V & V ligger «fast» for perioden frem til 2014, men vil samtidig være et levende dokument som evner å vokse i takt med Elverum Håndball Yngres.
Tuesday, 28 November 2017 21:55

Styret og sportslig utvalg

Frank Stølan - Leder
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Telefon 451 99 594

Nils Petter Jonassen - Nestleder, økonomi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 917 96 935

Bjørn Ekren - sportslig
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
960 46 057

Bjørn Eide - sportslig
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Telefon 90 50 22 55

Anne Berit Stavsøien - Kioskansvarlig
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Telefon: 911 67 254

Turid Berge - lag og dugnad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf 951 22 166

Tuesday, 28 November 2017 21:55

Om Klubben

Elverum Håndball Yngres (EHY) er en av de tre gruppene under Elverum Håndball, som forøvrig består av gruppene herrer og damer. Vi er rundt 100 voksne i sving med ulike oppgaver, og har passert 500 aktive spillere. Våre aktiviteter er i tråd med den overordnede retningen som legges i Elverum Håndball med godt samarbeid mellom gruppene Yngres, Damer og Herrer, der fokus er klubben vår! #sammenforelverum. Denne stoltheten av å være en del av Elverum Håndball bygges videre gjennom vår måte å stå fram på. Vi har et godt innarbeidet verdigrunnlag og sportslige føringer for våre trenere, ledere og spillere og vi viser et stort engasjement på trening og i kamp, både på tribunen og banen. EHY står for bredden som skal skape toppen senere!

EHY har i alle år blitt drevet frem av et stort foreldreengasjement. Det er i stor grad foreldrene som driver gruppen og de er veldig viktig for at våre aktiviteter skal kunne gjennomføres.

Styret for 2019 ble valgt på årsmøte i Elverum Håndball 11. Mars 2019 og består av Line Kathrine Lund som leder og Torgeir Mørkved som nestleder, de er og henholdsvis styremedlem og vara styremedlem i Elverum Håndball. Vårt gruppestyre består videre av tre avdelinger som vil bli stadfestet i løpet av mars/april. Fra forrige runde så var det sportslig avdeling ledet av Bjørn Eide, lagsavdelingen (materiell og arrangement) ledet av Turid Berge og Ingvild Bøkestad, og kioskavdelingen som ligger under administrasjonen med flere frivillige.

Administrasjonen har to deltidsansatte som har kontor på håndballkontoret i St Olavs gate 8. Jonny Børresen er administrasjonsleder og tar seg av oppgavene rundt økonomi, administrasjon og arrangement. Knut Egil Ervik er sportslig koordinator og tar seg av oppgaver rundt koordinering av dette området. I tilegg er daglig leder Elverum Håndball Mads Fredriksen ansvarlig for alle ansatte og driften i hele klubben, inkludert Yngres og rapporterer til hovedstyret.

Vi har to deltidsansatte trenere, Lars Nordberg er trener for gutter 15/16 laget og Knut Egil Ervik for jenter 15/16 laget. Hensikten er at på dette nivået er det gunstig med trenere med høy håndball faglig trenerkompetanse og som ikke står for nært i familie til spillerne. Klubben har som målsetting at vi skal og kunne få til tilsvarende på 13-14 års nivået etter hvert.

Alle lag har egne trenere og oppmenn som i hovedsak er foreldre. Disse er veldig viktig for den gode kontinuiteten vi prøver å ha slik at vi kan ha god rekruttering og beholde spillere lengst mulig. Når man kommer i de eldre klassene går foreldretrenere i større grad inn i rollen som hjelpetrenere og støtteapparat til klubbens ansatte trenere.

Page 4 of 6
© Elverum Håndball Yngres.