1. Verdier og holdninger

I vårt idrettslag står idrettens grunnverdier i fokus. Helse og ærlighet er viktige verdier i vår verdiprofil som skal prege hele vår virksomhet.

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

En vil jevnlig spre informasjon om antidopingarbeidet i hele Elverum Håndball Yngres. For lagene i de yngste årsklassene retter informasjonen seg mot trenere og temaene rundt lagene. Desto eldre utøverne blir desto mer blir fokuset rettet mot holdningsskapende arbeid hos utøverne. Det er et mål at foresatte også skal holdes informert slik at det også kan følges opp med samtaler i hjemmet.

2. Kunnskap

Antidopingbestemmelsene og særlig dopinglista er i kontinuerlig utvikling. Nye stoffer føres på dopinglista og nye legemidler kommer for salg. For at utøvere og støtteapparatet skal ha enkel tilgang på korrekt og oppdatert antidopinginformasjon har vi laget en lenke til www.antidoping.no på våre hjemmesider.

For aldersgruppene som spiller i seriene G16 og J16 skal det gjennomføres informasjonsmøter og spillersamtale. Det skal informeres om kurset «ren utøver» og dette skal gjennomføres før deltagelse i nasjonal serie.

Det forventes at støtteapparatet til lagene også gjennomfører dette kurset.

Utøversamtaler og eller samtaler i gruppe

Det er viktig at alle idrettsutøvere er kjent med dopingbestemmelsene og NIFs lov. Utøversamtale gir en innføring i hva som er juks, hva er doping, dopinglisten,  dopingkontroll, risiko ved bruk av kosttilskudd og helsekonsekvenser ved bruk av dopingmidler. En slik gjennomgang vil også oppdatere trenerne/støtteapparatet i idrettslaget.

Vi gjennomfører utøversamtaler med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

De med ansvar for antidopingarbeidet og eller sportslig utvalg i EHY skal informere trenere og team rundt lagene om antidopingarbeidet på de faste møtene gjennom året.

Alle som spiller i seriene for J14 og G14 og høyere alder.

Det skal i tillegg informeres om antidopingarbeidet/ at EHY er rent idrettslag på foreldremøter. Informasjon om dette vil være tilgjengelig for foresatte også på www.ehy.no

3. Regelverk

Doping kan forekomme i idrettslaget ved at noen i støtteapparatet/tilknyttet idrettslaget gir utøverne dopingmidler. Personer som ikke er medlemmer av idrettslaget omfattes heller ikke av dopingbestemmelsene i NIFs lov.

I vårt idrettslag er målet at alle i støtteapparatet er medlemmer av Elverum Håndball og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

Dopingkontroll
Et hvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF plikter å underkaste seg dopingkontroll, dersom de blir innkalt til kontroll.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.


Bortfall av økonomisk godtgjøring til utøvere

I henhold til NIFs lov skal idrettslaget helt eller delvis frata økonomisk støtte til person som bryter dopingbestemmelsene. Idrettslaget skal i avtalen med utøver innta en bestemmelse om bortfall av økonomisk støtte til utøver som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

Hvis det skal inngås avtaler med økonomisk godtgjøring til utøvere skal det være med en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene. Dette skal også gjelde trenere.

Ved brudd på antidopingreglementet vil en vurdere sanksjoner på annet vis ut i fra aldersgruppe og relevans. Det er viktig å ha fokus på holdningsskapende arbeid.

4. Bevisstgjøring

Bruk av treningssentre
Av erfaring foregår det dopingbruk på enkelte treningssentre.

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor. Og undersøker om aktuelle treningssentre er «rent treningssenter

En oppfordrer treningssentre som brukes av våre utøvere til å ta initiativ for å bli «rent treningssenter» og følge antidopingreglementet.

Det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglista, selv om det ikke fremkommer i innholdsfortegnelsen. Kosttilskudd klassifiseres som næringsmidler, og er derved ikke underlagt de samme strenge krav til markedsføring og dokumentasjon som legemidler. Du finner ikke slike produkter på Antidoping Norges dopingliste eller legemiddelliste.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og informerer våre utøvere om dette.

I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en med kunnskap om ernæring/lege for veiledning i forhold til kosthold før eventuelle kosttilskudd benyttes.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Bevisstgjør nærmiljøet om deres verdiprofil som rent idrettslag
Det meste starter med en tanke, slik er det også med doping. Vårt idrettslag er en tydelig verdiformidler for en ren idrett. La idrettslagets holdninger være synlig på idrettslagets arenaer, nettsider, programblader og under arrangementer.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i de åpne kontorlokalene.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre idrettsarrangementer.

Vi synliggjør vår verdiprofil på de arenaene vi er.

En kontakter eiere av idrettshallene hvor vår aktivitet finner sted med mål om å henge opp informasjon om antidoping Norge og sertifikat som rent idrettslag og kontaktinformasjon til EHY slik at det kan tas kontakt.  

Deltagelse i konkurranser
Benyttelse av utøver som har avlagt positiv dopingprøve kan få betydning for lagets og/eller utøvers resultat.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Som idrettslag ønsker en i størst mulig grad å være i dialog med antidoping Norge for veiledning og veiledning i håndtering i hver enkelt sak. Det er viktig å ivareta samtidig som en har som mål om raskest mulig og mest mulig presis kartlegging av forholdet

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

© Elverum Håndball Yngres.